Vad kan man få hjälp med av god man?

I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen för dig som inte kan ta hand om dina egna angelägenheter. Det är alltså först när andra inte kan hjälpa dig som en god man kan bli aktuellt.

Exempel på sjukdomstillstånd som kan motivera godmanskap:

  • Svåra demenssjukdomar eller sjukdomar som har lett till hjärnskador,
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd på grund av ålderssvaghet, sjukdom eller olycka
  • Övrigt, exempelvis missbruksproblem eller funktionshinder

En god man kan hjälpa dig inom ett, två eller tre områden som heter förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det är frivilligt att ha en god man och den gode mannen ska alltid handla för ditt bästa och i samråd med dig. De tre delarna beskrivs nedan.

Förvalta egendom

God man tar hand om din ekonomi exempelvis genom att betala räkningar, sanera eventuella skulder och se till att ditt kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Bevaka rätt

Den gode mannen ska bland annat hjälpa till att ansöka om bidrag och insatser, om nödvändigt överklaga beslut, teckna avtal eller företräda dig exempelvis i en bostadsförsäljning eller i dödsbo.

Sörja för person

Sörja för person innebär bland annat att den gode mannen ska se till att du har en meningsfull fritid, att du har ett bra boende och att dina medel används på bästa sätt

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett administrativt uppdrag. Det innebär att den gode mannen eller förvaltaren inte ska utföra praktiska sysslor som att handla, städa eller följa med på läkarbesök. Inte heller sociala aktiviteter som att gå ut och fika med dig ingår i uppdraget.