Servicegaranti

Vår servicegaranti inom överförmyndarverksamheten är ett löfte och en upplysning om vad du kan förvänta dig av oss, vilka förväntningar som finns på dig som medborgare samt hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin.

Vår uppgift är att skydda personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Genom att utreda behov av ställföreträdare och utöva tillsyn över dessa ser vi till att den hjälpbehövande inte lider rättsförluster. I vårt uppdrag ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare samt lämna information och vägledning i frågor som rör vårt ansvarsområde.

Det är viktigt att du som medborgare, oavsett om du är huvudman, ställföreträdare, anhörig eller annan, får enkel, snabb och rättssäker handläggning. Vår service ska vara behovsanpassad och på lika villkor för alla. Vår vision ”Vi hjälper ställföreträdare hjälpa” visar vägen för hur vi agerar, kommunicerar och genomför våra aktiviteter.

Vi garanterar att

  • du når oss på telefon varje arbetsdag med undantag för planerings- och utbildningsdagar.
  • du får svar på ditt mejl inom tre arbetsdagar.
  • handläggningen av ditt ärende påbörjas inom fem arbetsdagar från att ärendet har kommit in till oss.
  • du som ställföreträdare erbjuds utbildning.
  • du som förordnad ställföreträdare får alltid arvode för det uppdrag du utfört.
  • du kan alltid hitta uppdaterad information om vår verksamhet på overformyndarkansliet.se.

Det här behöver vi

  • att du lämnar korrekta uppgifter i rätt tid.
  • att du talar om för oss vad du tycker om vår verksamhet.
  • att du tar del av den information vi publicerar.
  • att du som ställföreträdare tar del av de utbildningar vi erbjuder.

Uppföljning av servicegarantin

Vi följer årligen upp servicegarantin. Resultatet av uppföljningen använder vi för att förbättra vår verksamhet.

Hur hanterar vi avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att servicegarantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Vi vill hela tiden förbättra vår verksamhet och därför är dina åsikter viktiga.