Klagomål på god man eller förvaltare

Om det finns misstanke om att en ställföreträdare missköter sitt uppdrag kan ett klagomål lämnas in till överförmyndarkansliet. Klagomål kan lämnas in av huvudmannen själv, men även av till exempel anhöriga eller personal på boendet.

Det första du ska göra om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter uppdraget är att prata med denne. Om du efter det fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett klagomål till överförmyndarkansliet. Klagomål kan lämnas in av huvudmannen själv, men även av till exempel anhöriga eller personal på boendet. Det är viktigt att klagomålet är så konkret som möjligt, gärna med exempel.

Kansliet utreder då klagomålet. Ställföreträdaren ges alltid möjlighet att bemöta klagomålet genom att yttra sig till överförmyndarkansliet. Därefter utreds ärendet och överförmyndarkansliet beslutar om någon åtgärd behöver vidtas.

Har du dessutom begärt att den gode mannen eller förvaltaren ska bytas ut kommer överförmyndarnämnden ta ställning till din begäran. Det är inte säkert att du får byta god man eller förvaltare trots att du klagat. Om ärendet prövas av nämnden kan beslutet överklagas till tingsrätten.

Lämna in klagomål

För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål bör du lämna det skriftligen till överförmyndarkansliet. Du kan be någon annan att hjälpa dig att fylla i klagomålet om du behöver det.

E-tjänst: Klagomål på ställföreträdareBlankett: Klagomål på ställföreträdare

Om du har svårt att använda blankett eller e-tjänst går det även att ringa eller maila oss.