För socialtjänst och sjukvård

Här kan du som anställd inom socialtjänst och sjukvård läsa om hur du ska göra när du uppmärksammar att en person på grund av sjukdom behöver hjälp av en god man, förvaltare eller förmyndare.

När en person behöver hjälp

Som anställd inom socialtjänsten eller sjukvården möter du ibland personer som behöver hjälp med att ta till vara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel bero på sjukdom, försämrad hälsa, psykisk störning, funktionshinder eller missbruk. Det kan också vara omyndiga vars föräldrar avlidit eller brister i omsorgen av olika orsaker.

Dessa personer kan ha rätt att få en ställföreträdare, det vill säga en god man, förvaltare eller förmyndare.

En ställföreträdare ska inte utses om den enskilde kan få tillräcklig hjälp att sköta sina angelägenheter på annat sätt. Om den enskilde förstår innebörden av en fullmakt kan det i vissa fall vara tillräckligt att denne utfärdar en sådan. Det kan även finnas en anhörig som kan sköta ekonomin.

Anmälningsskyldighet

Personal inom socialtjänst och sjukvård är skyldiga att anmäla behov av ställföreträdare till överförmyndarnämnden om en person anses behöva det. Det är viktigt att anställda inom socialtjänst och sjukvård känner till anmälningsskyldigheten samt vem som ska göra anmälan. Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats. Anmälningsskyldigheten innebär att sekretessen bryts. Det gäller innehållet i anmälan, bilagda handlingar och när överförmyndarnämnden begär upplysningar.

Anmälningsskyldighet föreligger också om:

  • en person inte längre anses behöva ställföreträdare
  • förhållanden som kan ha betydelse för överförmyndarnämndens tillsyn.

Anmäl behov av ställföreträdare

För vuxna

Fyll i blanketten Anmälan om behov av god man eller förvaltare – PDF-blankett

Skicka med underlag som styrker grund (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.

Anmälan och underlagen skickas till överförmyndarkansliet. Kansliets adressuppgifter finner du på anmälningsblanketten.

För barn

När det gäller barnärenden, kontakta överförmyndarkansliet för mer information om hur du går vidare i ditt specifika fall.

Vad händer med anmälan?

När anmälan kommit in till överförmyndarnämnden utreder vi ärendet. Om villkoren för ställföreträdarskap är uppfyllda ansöker vi till tingsrätten om ett anordnande. Rätten beslutar sedan i ärendet.

Alternativ till god man eller förvaltare

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när en person som är frisk och vid sina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut när hen själv inte längre kan.

Läs mer om alternativ till god man eller förvaltare.