Ansök om god man eller förvaltare

Du ansöker om god man hos Linköpings tingsrätt. Här hittar du blanketter för ansökan från personen själv respektive från en anhörig.

Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten för egen ansökan om god man eller förvaltare.
Egen ansökan om god man eller förvaltare - PDF-blankett
  1. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
  2. Skicka ifylld ansökan tillsammans med bilagor till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

Hjälp med att ansöka

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kan exempelvis biståndshandläggare inom socialtjänst eller en kurator hjälpa dig att skriva ansökan. Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta överförmyndarkansliet.

Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten ansökan från anhörig om god man eller förvaltare.
    Om den hjälpbehövande kan lämna samtycke ska personen samtycka genom att skriva under ansökan.
Ansökan från anhörig om god man eller förvaltare - PDF-blankett
  1. Skicka med handlingar som styrker grunden (sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande) och behovet av hjälp. Det kan till exempel vara läkarintyg, en socialtjänstutredning, skrivelser från kurator eller biståndsbedömare.
  2. Skicka ifylld ansökan tillsammans med bilagorna till tingsrätten i Linköping. Adressuppgifter finns på blanketten.

God man

Ett godmanskap är frivilligt och bygger på att den som får hjälpen, huvudmannen, vill ha hjälp. Den som har god man har kvar sin bestämmanderätt.

Det är bara när den som behöver hjälp, huvudmannen, saknar förmåga att förstå vad saken gäller som ett godmanskap kan anordnas utan den enskildes samtycke. Det är läkaren som skriver intyget för godmanskap som bedömer om personen förstår.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den hjälpbehövandes vilja och blir aktuellt när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det innebär att personen i fråga inte själv får besluta i några ekonomiska och juridiska frågor. Personen kan inte ingå avtal eller själv ta ut sina pengar. Förvaltaren har det fulla ansvaret i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall och omprövas årligen. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten gör tingsrätten en mycket restriktiv bedömning. Den enskilde får alltid uttala sig om ifall hen ska bli satt under förvaltarskap.

Den som har en förvaltare är fortfarande myndig och kan fortfarande rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Ett godmanskap eller ett förvaltarskap kan omfatta en eller flera av delarna förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Det är vanligt att man har hjälp av en god man eller förvaltare i alla tre delarna.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att gode mannen eller förvaltaren ska hjälpa huvudmannen sköta sin löpande ekonomi, exempelvis: betala räkningar, sanera eventuella skulder och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att gode mannen eller förvaltaren ska hjälpa huvudmannen att bevaka sina rättigheter, exempelvis rätten till bidrag och insatser, om nödvändigt överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen exempelvis i en bostadsförsäljning eller i dödsbo.

Sörja för person

Sörja för person innebär att se till att huvudmannen har en meningsfull fritid utifrån sina förutsättningar, ett bra boende och att dennes medel används på bästa sätt. God man ska dock inte utföra några praktiska sysslor, det är istället en uppgift för hemtjänst, boendestöd eller liknande.

Hur snart du kan få en god man eller förvaltare beror på hur snabbt det går att hitta en person som vill ta uppdraget. Det beror också på om din ansökan behöver kompletteras och hur lång tid som tingsrätten behöver för att fatta beslut. En ungefärlig tid kan vara tre till sex månader.

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett arvode, alltså betalning, för sitt uppdrag. Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, ligger ett arvode på cirka 15 000 kronor per år för ett normalt uppdrag. Om uppdraget är nytt eller svårt kan arvodet bli högre.

Huvudregeln är att du som huvudman ska stå för arvodet själv. De flesta som har god man får betala en del av eller hela arvodet. Om du inte har tillräckligt hög inkomst eller tillräckliga tillgångar för att ha råd med det kan arvodet betalas av kommunen. Vem som ska betala arvodet är bestämt i lag och beslutas av överförmyndarnämnden.

Godmanskap

Ett godmanskap är frivilligt och om du inte längre behöver hjälp av en god man kan du själv eller med hjälp av din gode man skriva till tingsrätten och förklara att du vill att godmanskapet ska upphöra. Godmanskapet upphör så snart rätten fattat beslut om det.

Förvaltarskap

Vill du att ditt förvaltarskap ska upphöra ska du skriva till tingsrätten och begära det. Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd som bara upphör om rätten gör bedömningen att det inte längre behövs något förvaltarskap.

Kontakta tingsrätten