Alternativ till god man eller förvaltare

Kan den hjälpbehövande få hjälp med en mindre ingripande åtgärd ska den prövas först. Det betyder att om en person exempelvis kan få hjälp av en anhörig via anhörigbehörighet eller genom att skriva en fullmakt så ska en god man inte förordnas.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan.

Överförmyndarnämnden har inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Däremot kan nämnden i vissa fall begära att den som har fått fullmakt lämnar redovisning för sitt uppdrag och även besluta om att den helt eller delvis inte får brukas på grund av exempelvis missbruk eller allvarlig försummelse.

Läs mer om framtidsfullmakt på Svenska bankföreningens hemsida.

Anhörigbehörighet

En nära anhörig kan utan en fullmakt företräda en person som efter 18-årsdagen blir oförmögen att fatta beslut. Det innebär att den anhöriga i vardagliga situationer kan vidta vissa rättshandlingar för den enskildes räkning. Exempel på dessa åtgärder kan vara att göra inköp, betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag. Det avser dock inte större åtgärder som exempelvis försäljning av egendom eller en process i domstol.

Läs mer om anhörigbehörighet på Svenska Bankföreningens hemsida.