Sluta som ställföreträdare

Om du inte längre vill vara god man eller förvaltare kan du avsäga dig uppdraget.

För att avsäga dig uppdraget ska du skicka in en begäran om entledigande. Du har dock kvar uppdraget och ansvaret tills överförmyndarkansliet har förordnat en ny ställföreträdare eller att det upphör genom beslut i tingsrätten.

Överförmyndarnämnden kan fatta beslut om byte först när den nya tillfrågade ställföreträdaren har åtagit sig uppdraget och huvudmannen samtyckt. I beslutet du får står det vilken dag ditt uppdrag avslutas och när den nya ställföreträdarens uppdrag tar vid.

Godmanskap

Om du är god man i ett godmanskap (enligt 11 kap 4 § föräldrabalken) och huvudmannen inte längre behöver hjälp av en god man kan huvudmannen själv eller ni tillsammans ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Ansökan om upphörande skickas till tingsrätten. Någon blankett behövs inte, ett brev där det framgår att godmanskapet ska upphöra är tillräckligt.

Kontakt – Linköpings tingsrätt (domstol.se)

Tillfälligt godmanskap

När du som god man är klar med det som det tillfälliga godmanskapet (enligt 11 kap 1-3 § föräldrabalken) avser, exempelvis arvskifte eller försäljning av fastighet, begär du ditt entledigande och arvode på blanketten eller i e-tjänsten nedan. I och med att du entledigas avslutas det tillfälliga godmanskapet.

Begäran om entledigande vid slutfört uppdrag av tillfälligt godmanskap – PDF-blankett

När ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning till överförmyndarkansliet om egendom som har stått under din förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde.

Läs mer om redovisning.

De underlag och kvitton som gäller din förvaltning ska du bevara tills dess att tiden för att väcka talan om skadestånd gått ut. Det innebär tre år efter att kansliet har skickat ut redovisningshandlingarna till behörig mottagare.

När tre år har gått ska du som ställföreträdare lämna över de sparade handlingarna till den som är behörig att ta emot dessa.

Behörig att ta emot handlingarna kan vara:

  • Den som haft god man, om ställföreträdarskapet har upphört.
  • Ny ställföreträdare (god man/förvaltare/ förordnad förmyndare) vid byte av ställföreträdare.
  • Dödsboet om huvudmannen har avlidit.

Treårsgränsen gäller inte om någon har gjort något brottsligt, som till exempel att medvetet förskingra pengar. I dessa fall är preskriptionstiden tio år.

Om din huvudman avlider ska du meddela det till överförmyndarkansliet. Ditt uppdrag upphör per den dag huvudmannen avlider. Du har en månad på dig att inkomma med en sluträkning.