Samtycke och tillstånd

Som ställföreträdare ska du ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden när du behöver göra större åtgärder för huvudmannen. Samtycke från huvudmannen krävs om du är förordnad som god man men inte som förvaltare.

När större åtgärder ska göras för huvudmannens räkning krävs att du som ställföreträdare ansöker om samtycke från överförmyndarnämnden. Det kan röra sig om:

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto
  • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer
  • Utlåning av huvudmannens medel
  • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Arvskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  • Upptagande av lån för huvudmannens räkning, ställande av huvudmannens egendom som säkerhet för lån med mera

Du finner utförligare information i boxarna nedan.

Om du är god man krävs att även huvudmannen samtycker till dina handlingar. Det gäller inte om du är förvaltare eller om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas. Det gäller heller inte löpande utgifter.

För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkarintyg krävas. Om en god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt. Den gode mannen kan även bli skadeståndsskyldig.

Om du behöver ta ut pengar från ett konto som är spärrat krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Du fyller i och skickar in en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto via vår e-tjänst eller blankett.

Vid godmanskap ska även huvudmannen underteckna.

Alla huvudmannens tillgångar på bankkonton ska vara överförmyndarspärrade, inklusive VP-konton, fondkonton och depåer. Vid uttag av medel från dessa konton för placeringar måste överförmyndarnämnden ge tillstånd. Det behövs dock inte vid omplacering genom flytt mellan två överförmyndarspärrade konton.

Om du som god man eller förvaltare företräder huvudmannen i ett dödsbo behöver du ansöka om nämndens samtycke till arvets fördelning.

Blanketter

Ska huvudmannen köpa eller sälja en fastighet eller bostadsrätt och du som god man eller förvaltare har del i detta ska du ansöka om nämndens samtycke.

Blanketter

För att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av huvudmannens medel gäller vissa regler och principer enligt föräldrabalken. Dessa regler är viktiga att uppmärksamma då det i vissa fall kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Aktier

Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Huvudprincipen är att den enskildes medel ska placeras på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och skälig avkastning. Vid placeringen bör ställföreträdaren, om denne saknar djupare kunskaper om värdepappershandel, anlita specialister hos bank eller värdepappersbolag.

Obligationer

Du kan köpa obligationer för den enskildes räkning utan överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller dock bara sådana som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun eller som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Fonder

Värdepappersfonder kräver heller inte samtycke från överförmyndarnämnden. Utan samtycke av överförmyndarnämnden får tillgångar placeras bland annat i andelar i värdepappersfonder och i andelar i utländska fondföretag som är underkastade lagar som stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder.

Nationella fonder och specialfonder

Så kallade nationella fonder och specialfonder kan få en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder. De anses därför som mer riskfyllda placeringar för den enskilde. Det krävs att överförmyndarnämndens samtycke inhämtas för placering i dessa typer av fonder.

Blanketter

För att du för huvudmannens räkning ska få låna pengar eller handla på annat sätt som medför att huvudmannens sätts i skuld, krävs överförmyndarnämndens samtycke. Detta gäller även om du ska ingå borgensförbindelse för huvudmannen eller annan persons räkning.

En ställföreträdare kan med överförmyndarnämndens samtycke låna ut huvudmannens medel. Utlåningen ses då som en placering av huvudmannens medel. För att få överförmyndarnämndens medgivande behöver ställföreträdaren lämna in en ansökan och ange varför det är huvudmannen till nytta att låna ut sina medel. Utlåning får inte ske med medel som huvudmannen själv behöver till sitt uppehälle.

Blanketter