Olika typer av ställföreträdarskap

Det finns olika typer av ställföreträdarskap som syftar till att hjälpa en person som av någon anledning inte kan ta hand om sina egna angelägenheter.

God man

En god man har uppdraget att hjälpa en person, som kallas huvudman, inom ett, två eller tre områden som beskrivs nedan. Det är frivilligt att ha en god man och den gode mannen ska alltid handla för huvudmannens bästa.

Förvalta egendom: Betala räkningar, sanera eventuella skulder och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Bevaka rätt: Ansöka om bidrag och insatser, om nödvändigt överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen exempelvis i en bostadsförsäljning eller i dödsbo.

Sörja för person: Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, ett bra boende och att dennes medel används på bästa sätt.

Förvaltare

När en hjälpbehövande inte kan vårda sig själv och sina tillgångar kan ett förvaltarskap vara aktuellt. Ett förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Personen som behöver hjälp förlorar sin rättshandlingsförmåga, det innebär att förvaltaren bestämmer inom de områden som förvaltarskapet omfattar. Hen har inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Men hen kan fortfarande rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Förvaltarskapet kan omfatta en eller flera av de tre nedanstående delarna.

Förvalta egendom: Betala räkningar, sanera eventuella skulder och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Bevaka rätt: Ansöka om bidrag och insatser, om nödvändigt överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen exempelvis i en bostadsförsäljning eller i dödsbo.

Sörja för person: Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, ett bra boende och att dennes medel används på bästa sätt.

Skillnad mellan god man och förvaltare

Det är frivilligt att ha god man och den hjälpbehövande har alltid kvar sin bestämmanderätt.

Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd som kan genomföras mot personens vilja och blir aktuellt när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det innebär att personen i fråga inte själv får besluta i några ekonomiska och juridiska frågor. Förvaltaren har det fulla ansvaret men endast i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet är begränsat och anpassat till behovet i varje enskilt fall.

Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten gör tingsrätten en mycket restriktiv bedömning. Den enskilde får alltid uttala sig om ifall hen ska bli satt under förvaltarskap.

Den som har en förvaltare är fortfarande myndig.