Nybliven god man eller förvaltare

När du har blivit förordnad som ställföreträdare för din huvudman ska du ta hand om dennes juridiska och ekonomiska rättigheter. Om det är ditt första uppdrag har du möjlighet att få en mentor.

Läs handboken som du fick av överförmyndarkansliet. Gör också webbutbildningen som finns kopplad till handboken för att kontrollera att du har förstått. Använd boken som ett uppslagsverk under hela ditt uppdrag. I bokens sjunde kapitel finns goda råd och tips på de olika steg du ska ta vid starten av uppdraget och en pedagogisk checklista i slutet.

Träffa din huvudman och ta kontakt med eventuella släktingar och andra närstående för att informera om att ditt uppdrag har startat. Det är fördelaktigt för dig att redan från början skapa god kontakt med din huvudmans närstående. De kan vara en ovärderlig källa till information.

Kontakta även myndigheter såsom Försäkringskassan, Skatteverket, socialförvaltningen, banker, hyresvärd med flera om ditt uppdrag. Du har vid ditt förordnande fått hemsänt ett registerutdrag för att du ska kunna legitimera dig som ställföreträdare när du kontaktar olika myndigheter eller företag. Beroende på huvudmannens hälsotillstånd och ekonomiska situation kan denne vara berättigad till olika typer av bistånd, bidrag eller insatser. Du behöver därför undersöka vilken hjälp din huvudman har rätt att få.

I början av ditt uppdrag är det grundläggande att du får kunskap om huvudmannens tillgångar och skulder, samt vilken eller vilka banker din huvudman använder och vilka bankkonton som finns. Ofta kan du få informationen direkt av huvudmannen eller dennes anhöriga men det är inte ovanligt att du själv får göra efterforskningar.

Ange de tillgångar och eventuella skulder som huvudmannen hade vid förordnandet. Fyll i Förteckning över tillgångar och skulder – PDF-blankett eller använd e-tjänsten Provisum ställföreträdare.

Tillgångarnas värde ska styrkas med underlag, exempelvis saldobesked från bank och/eller kreditgivare samt taxeringsbevis (eller motsvarande handling som styrker ägande) avseende fastighet. Dessa underlag skickar du tillsammans med förteckningen till överförmyndarkansliet.

I början kan det vara svårt att ha en fullständig bild över eventuell skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de som du har kännedom om. Om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera med dessa i nästkommande årsräkning.

Om ditt uppdrag börjar vid ett byte av ställföreträdare behöver du inte lämna in någon förteckning. Din första redovisningshandling blir då årsräkningen.

I samband med att du inhämtar underlag från bank ska du se till att alla konton förutom ett överförmyndarspärras. Du som ställföreträdare ska bara ha tillgång till ett konto för att sköta den löpande ekonomiska förvaltningen, det vill säga ta hand om inkomster och betala utgifter. Detta konto kallas ofta för transaktionskonto.

I många bankers system går det inte att spärra konton om det finns ett bankkort knutet till kontot. Det gör att det kan bli svårt att följa huvudregeln om att alla konton ska vara spärrade utom transaktionskontot. Om det inte går att få spärr på ett konto som ska vara spärrat är det viktigt att vara tydlig med det i nästa årsräkning. Ställföreträdaren ska dock avhålla sig från att göra uttag från det kontot.

Bokför löpande huvudmannens inkomster och utgifter, i kassabok, e-tjänsten eller liknande. Håll god ordning och spara alla verifikationer (underlag). Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Verifikationer ska sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för förskingring.

Du kan läsa i handboken, nionde kapitlet, om din redovisningsskyldighet.

För att få tillgång till räkningar och annan post är det viktigt att du och huvudmannen kommer överens om en rutin som passar er. Om huvudmannen inte klarar av att ta hand om sin egen post kan det vara nödvändigt att anmäla särskild postadress. Posten kommer då att skickas direkt till dig. Övrig post, vykort eller veckotidningar, kommer även i fortsättningen att skickas till huvudmannens hemadress.

Anmäl särskild postadress hos Skatteverket.

Överförmyndarkansliet erbjuder en introduktion tillsammans med en överförmyndarhandläggare om vad som ingår i uppdraget när du anmäler intresse att bli god man.

Överförmyndarkansliet erbjuder även flera organiserade utbildningstillfällen. Här kan du se datum och anmäla dig:

Anmälan till grundutbildning för ställföreträdare – Simplesignup

Utbildningen är i tre delar, en för ekonomi/redovisning, en för juridik och en för e-tjänsten.

Under årsräkningsperioden erbjuder överförmyndarkansliet årsräkningsstugor där du får information och möjlighet till stöd i hur årsräkningen fylls i. Hör av dig om du har behov att ha ett sådant möte.

Januari 2024 införs en ny mentorsorganisation i form av en mentorsgrupp som du som ställföreträdare kan vända dig till. Mentorsgruppen består av fyra erfarna och kunniga ställföreträdare. Detta görs på försök i ett år och utvärderas sedan.

Kontaktuppgifter till mentorerna finns i det material du som ny får vid intervjun. Vi har också mailat ut information i det årliga brevet i december 2023. Om du saknar kontaktuppgifterna och är ställföreträdare inom vårt område, hör av dig till oss.

Överförmyndarkansliet finns som ett stöd för dig som har ett uppdrag som ställföreträdare. På hemsidan och på vår Facebooksida informerar vi om sådant som är aktuellt och viktigt för dig att känna till.

Du kan gå in löpande och läsa nyheter i nyhetsflödet.