Byte av bostad

Som ställföreträdare ska du bevaka huvudmannens rätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Det är viktigt att huvudmannen blir involverad i de beslut som rör bostadsbyte. Om denne på grund av sjukdom inte har förmåga att inse innebörden av en bostadsavveckling är det du som fattar beslut om bostadsbytet. I detta fall bör ett läkarutlåtande inhämtas.

När huvudmannen köper eller säljer en bostadsrätt eller fastighet ska du som ställföreträdare ansöka om samtycke hos överförmyndarnämnden, bevaka huvudmannens rätt genom att samråda med huvudmannen och nära anhöriga. Be dem lämna skriftliga yttranden över deras inställning.

Tillsammans med ansökan ska du bifoga de handlingar som är relevanta i sammanhanget. Det framgår på ansökningsblanketten.

Inkommen ansökan utreds av en handläggare på överförmyndarkansliet. Därefter tas ärendet upp i överförmyndarnämnden för beslut. Om nämnden samtycker gäller beslutet under sex månader från beslutsdatum.

Om huvudmannen ska ta över ett lån behövs ett särskilt samtycke från överförmyndarnämnden.

Blanketter

Anlita mäklare vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet. Bevaka att den bjuds ut på den öppna marknaden. Bifoga budgivningsprotokoll, tillsamman med övriga köpehandlingar när du skickar in ansökan om samtycke.

Om försäljningen sker utan mäklare måste två oberoende värderingsmän värdera bostaden. Försäkra dig om att villkoren (till exempel köpesummans storlek) är godtagbara. Samråd med huvudmannen i denna del. Ibland kan hen förstå och skriva under själv.

Sänd in bevis på insättning samt en kopia på likvidavräkning (betalningen), om sådan finns, till överförmyndarkansliet. Se till att summan sätts in på ett av huvudmannens överförmyndarspärrade konton.

För anteckningar om dina åtgärder, körjournal och liknande.

Ska en hyresrätt sägas upp är det viktigt att du kontrollerar uppsägningstiden. Skicka in uppsägningen i god tid och gör det skriftligt.

När huvudmannen flyttar är du som ställföreträdare spindeln i nätet. Du bevakar huvudmannens rätt men utför inte något praktiskt arbete. Du kan exempelvis ta kontakt med flyttfirma, auktionsfirma eller uppköpare av bohag som tar hand om hela avvecklingen.

Om huvudmannen saknar medel för att bekosta flytt och städning eller flyttar för att uppnå skälig levnadsnivå, ansöker du i god tid om ekonomiskt bistånd.

Det finns också föreningar och hjälporganisationer som kör och hämtar saker som inte har något direkt värde. De saker som helt saknar värde och som ingen kan ha nytta av får på ditt direktiv transporteras till soptippen.

I de fall det finns nära anhöriga som kan hjälpa till med flytt och städning ska det ske i samråd med dig och huvudmannen. Det är viktigt att nära anhöriga inte tar saker mot huvudmannens vilja. Detta kan i undantagsfall innebära att du får ordna med byte av lås på en fastighet som nära anhöriga har nyckel till. Om huvudmannen vill ge bort saker till nära anhöriga får han eller hon göra detta.

Eftersom du ansvarar för förvaltning av huvudmannens egendom är det viktigt att du får veta vilket lösöre som finns i bostaden. Du ska göra en förteckning över de föremål som finns i bostaden som kan vara av värde, exempelvis möbler och värdefull utrustning.

Som ställföreträdare ska du se till att huvudmannen har vad som behövs i det nya boendet. Du samråder först och främst med huvudmannen men även med nära anhöriga om vad som behövs.