Arvode och kostnadsersättning

Här kan du läsa om arvode och kostnadsersättning till god man, förvaltare och förordnad förmyndare.

Överförmyndarhandläggaren beslutar om arvodets storlek och om vem som ska betala arvodet. Ett normalt arvode är ungefär 12 000-14 000 kronor före skatt per år. Ersättning för resor och kostnader kan tillkomma, se nedan.

En årsräkning och redogörelse för utfört uppdrag ligger till grund vid bedömningen. Det är viktigt att du som ställföreträdare fyller i dina arbetsinsatser så att vi kan göra en rättvis bedömning. Arvodesbeslut kan överklagas till tingsrätten.

För vissa arbetsinsatser som är av tillfällig karaktär och mer omfattande kan det finnas skäl att bevilja ett extra arvode, exempelvis om du har deltagit i boutredning, arvskifte, försäljning av bostad eller ansökan om skuldsanering.

Läs mer i riktlinjerna: Ersättning till ställföreträdare och mentorer inom överförmyndarnämnden

Som ställföreträdare kan du ha utgifter som är nödvändiga för att kunna utföra uppdraget såsom porto, telefon, kopiering med mera. Ersättning för dessa kostnader medges i de fall där det finns underlag som visar att du haft utgifter som bedöms skäliga. Har du inte lämnat in underlag kan du efter begäran få en schablonmässig kostnadsersättning på högst 2 procent av ett prisbasbelopp, vilket motsvarar drygt 1 000 kronor.

Mer information om kostnadsersättningar finns på Skatteverkets hemsida.

Du kan även få ersättning för nödvändiga resor inom uppdraget. För resor med bil är den skattefria ersättningen 18,50 kronor per mil för resor som skett till och med 2022. Resor som sker under år 2023 och framåt ersätts med 25 kronor per mil.

Resor med allmänna kommunikationer ersätts mot uppvisat kvitto. Om du har flera huvudmän förväntas du i möjligaste mån samordna resorna.

Huvudmannen betalar arvodet om:

  • huvudmannens tillgångar överstiger två prisbasbelopp, eller
  • huvudmannens inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp.

I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

Här hittar du mer detaljerade information om hur du räknar ut vem som ska betala arvodet: Hur räknar jag ut vem som ska betala arvodet – PDF

Även om huvudmannen ska stå för arvodet betalas det ut till dig från Motala kommun. Vi fakturerar sedan de huvudmän som ska stå för arvodet själva. Det innebär också att kommunen redovisar och betalar in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.

Tänk på att ansöka om uttag från spärrat konto när du har fått ditt arvodesbeslut och i god tid före fakturans förfallodag. Det gör du genom vår e-tjänst eller ansökningsblankett.

Har huvudmannen inte möjlighet att betala hela fakturabeloppet på en gång kan du ansöka om delbetalning eller anstånd med att betala fakturan. Kontakta kundreskontra via Motala kommuns servicecenter på 0141-22 50 00 eller på kundreskontra@motala.se för dessa ärenden.

Vid delbetalning tillkommer avgifter för uppläggning, avisering och ränta.

Vid anstånd tas ingen extra avgift ut.

Arvode betalas ut en gång per år. Har arvodesbeslutet fattats senast den 7:e i månaden utbetalas arvodet den 25:e samma månad, i annat fall sker utbetalning den 25:e månaden efter.

Om du inte har ditt bankkonto i Nordea och inte tidigare fått utbetalning från Motala kommun behöver du anmäla ditt kontonummer till Nordeas kontoregister innan du får din första utbetalningsavi. Motala kommun har arbetsgivarnummer 649550.