Särskilt förordnad vårdnadshavare

Det är normalt sett föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn till de fyller 18 år. Om ett barns föräldrar exempelvis har avlidit, brustit i omsorgen eller av andra orsaker är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet.

Uppdraget

En särskilt förordnad vårdnadshavare är både förmyndare och vårdnadshavare för barnet, om inte rätten beslutat något annat. En särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Överförmyndarnämnden har tillsyn över förmyndarskapet, medan socialnämnden har tillsyn över vårdnadshavardelen.

Förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedd. Detta innebär dock inte att det är vårdnadshavare som ansvarar för den verkliga vården och omsorgen av barnet. Den faktiska vårdnaden av barnet sker i HVB-hemmet eller familjehemmet. En av de viktigaste uppgifterna för vårdnadshavaren är att se till att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning samt att motivera barnet att tänka på sin framtid.

Förordnad förmyndare

En särskilt förordnad vårdnadshavare är även en förordnad förmyndare för barnet, om inget annat nämns i domslutet. Det innebär att personen som är vårdnadshavare är den som bestämmer över barnets ekonomiska tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor. Du har inte ett ekonomiskt ansvar för barnet. Det är dock viktigt att veta att du kan bli återbetalningsskyldig, om barnet har otillåten frånvaro från skolan och fortfarande får CSN.

Ekonomisk redovisning

I uppdraget som särskilt förordnad förmyndare ingår en skyldighet att redovisa barnets ekonomi.
Den första redovisning som lämnas in till överförmyndarnämnden är en förteckning över barnets tillgångar och skulder. Värdet på tillgångar och skulder ska anges per den dag du blev förordnad. Förteckningen ska lämnas in inom två månader efter att du blev förordnad.
Redovisning av förmynderskapet sker sedan en gång per år i form av en årsräkning. Årsräkningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars. I årsräkningen redovisas barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt de inkomster och utgifter som barnet haft under redovisningsperioden.
Efter att uppdraget har upphört ska en sluträkning lämnas in inom 30 dagar. Sluträkningen gäller från 1 januari eller förordnande dagen till den dagen uppdraget avslutades.

När avslutas uppdraget?

Uppdraget avslutas när barnet fyller 18 år, eller om en ny ställföreträdare tar över uppdraget eller om barnets föräldrar kommit till Sverige efter rättens beslut och fått tillbaka vårdnaden om barnet.

Bestämmelser

Det finns regler om vad en särskilt förordnad vårdnadshavare får och inte får göra, dessa regler finns i föräldrabalken. I de flesta fall är det upp till dig att själv avgöra om en viss åtgärd är lämplig eller inte. Överförmyndarnämndens samtycke kan dock krävas till vissa åtgärder så som t.ex. köp av aktier och kapitalförsäkringar, köp och försäljning av fast egendom eller nyttjanderätt, lån för barnets räkning eller utlåning av barnets pengar m.m.
Kontakta gärna oss om du har några frågor.

Blanketter

Blanketter för dig som är särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare