Förälder och förmyndare

Du som har barn med stora tillgångar måste anmäla det till överförmyndarnämnden och redovisa årligen hur pengarna har använts. Även om tillgångarna inte är så stora finns vissa regler kring barns ekonomi som du som förälder behöver ha koll på.

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de blir myndiga. Att vara vårdnadshavare innebär att man sköter om barnets personliga angelägenheter och tar hand om barnet, medan förmynderskapet handlar om att företräda barnet i ekonomiska frågor. Normalt sett är barnets föräldrar vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år, men vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider.

Information på den här sidan gäller för dig som är legal förmyndare, det vill säga förälder.

Om barnets tillgångar är mindre än åtta prisbasbelopp, 420 000 kronor för år 2023, får du som förälder själv bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna in någon redovisning till överförmyndarnämnden. Undantag gäller om barnet äger fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.

Prisbasbelopp – Statistikmyndigheten (SCB)

Du får dock inte göra vad som helst med dina barns tillgångar. Du ska förvalta tillgångarna på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera på det sätt som är bäst för barnet. Pengar ska placeras säkert och ge en skälig avkastning. Det innebär att pengarna bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. Barnets tillgångar får bara användas till barnets behov, inte föräldrarnas.

Barnets egen förvaltning

Viss egendom kan vara undantagen från fri föräldraförvaltning. Det kan exempelvis vara egendom som barnet fått i gåva, med ett villkor att barnet själv ska råda över den. Inkomster som barn över 16 år har tjänat på eget arbete får barnet också bestämma själv över.

Skärpande föreskrifter

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta om skärpta regler för att trygga barnets tillgångar. Beslut om skärpande föreskrifter tas om föräldrarna inte sköter barnets tillgångar till barnets fördel. Överförmyndarnämnden kan exempelvis spärra barnets bankkonton och kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning.

Om barnets tillgångar är större än åtta prisbasbelopp, 420 000 kronor för år 2023, får du som förälder inte förvalta barnets pengar fritt. Barnets tillgångar ska redovisas till överförmyndarnämnden årligen.

När tillgångarna har blivit större än åtta prisbasbelopp ska du inom en månad lämna in en förteckning över barnets samtliga tillgångar. Du ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom med hjälp av blankett för års- och sluträkning för omyndiga.

Blanketter som du ska använda

Huvudregeln är att barns bankkonton är ospärrade. Det gäller även om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. Det innebär att du som förälder kan ta ut barnets pengar utan överförmyndarnämndens samtycke. Men det är fortfarande barnets bästa som avgör hur barnets tillgångar ska användas och placeras.

I vissa fall ska barns pengar sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Det kan exempelvis vara i dessa situationer:

  • om överförmyndarnämnden beslutat om skärpande föreskrifter
  • när ett barn ärver pengar, som överstiger ett prisbasbelopp
  • när ett barn får en försäkringsutbetalning eller brottsskadeersättning som överstiger ett prisbasbelopp.

Har barnet pengar på konton som försetts med överförmyndarspärr behövs överför­myndarnämndens samtycke för att ta ut pengar från dessa konton. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Har barnet fyllt 16 år ska även hon eller han underteckna ansökan om uttag.

Blanketter som du ska använda

I vissa fall kan barn få egendom som har särskilda villkor knutna till sig. Dessa villkor begränsar föräldrarnas fria förvaltning. Om ett barn får tillgångar genom arv eller testamente, gåva eller förmånstagare vid försäkring som är villkorat med särskild förvaltning ska någon annan person än förmyndaren förvalta tillgångarna.

Överförmyndarnämnden utövar ingen tillsyn över särskild förvaltning. Särskild förvaltning kan förordnas att gälla även efter 18-årsdagen.

Då barnet fyller 18 år upphör överförmyndarspärren automatiskt och tillsynen från överförmyndarnämnden upphör. Barnet bestämmer från 18-årsdagen själv över sina tillgångar. Om du som förälder är redovisningsskyldig ska du lämna in en sluträkning för din förvaltning till det datum barnet fyller 18.